Polityka prywatności

<< Powrót

POLITYKA PRYWATNOŚCI
podczas korzystania z Serwisu internetowego pod adresem
https://ozsson.szs.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony podanych przez Użytkowników informacji i danych osobowych podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie przewidziane przepisami prawa działania.

§ 2
Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołkosza 1/29, WARSZAWA 03-134, wpisany, jako związek sportowy do rejestru STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092577, dalej „Administrator”.
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
Zbiory Danych Osobowych

Zbiory Danych Osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.

§ 4
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 3. Niepodanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie pozwoli na realizację Usług.

§ 5
Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator może poprosić Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych które to Użytkownik powinien podać w celu możliwości korzystania z Serwisu:
  1. nazwisko i imię dyrektora szkoły,
  2. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zarejestrowaną szkołę,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu nauczyciela,
  6. imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, klub sportowy do którego należy zgłaszany uczeń, oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Użytkownik.
 2. Użytkownik umieszczając dane w Serwisie powinien uprzednio uzyskać zgodę osób, których dane zamieszcza w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia osób których dane umieszcza w Serwisie o:
  1. adresie siedziby i pełnej nazwie Usługodawcy jako administratora danych w odniesieniu do przekazanych mu danych osobowych;
  2. celu i zakresie zbierania danych, o których mowa w pkt 1) powyżej;
  3. źródle danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej;
  4. prawie dostępu do treści danych przetwarzanych przez Usługodawcę jako administratora danych oraz prawie do ich poprawiania;
  5. uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W celu realizacji usług w ramach Serwisu Usługodawca może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do podmiotów pośredniczących. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 5. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Użytkownika, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
 6. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Usług oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 6
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia Umowy w ramach Serwisu.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie korespondencji na adres:

  Dane teleadresowe:
  Szkolny Związek Sportowy
  ul. CIOŁKOSZA 1/29, 03-134 WARSZAWA
  telefon/fax: 22 621-85-93
  telefon/fax: 22 848-91-17
  email: zgszs.warszawa@wp.pl
  www.szs.pl

§ 7
Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika.
 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 5. Obok plików cookies Serwis internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu.

§ 8
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  3. będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji zawieranych Umów.
 2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 9
Prawa Użytkowników

 1. Każdy ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. Administrator zapewnia możliwość usunięcia Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie osoby uprawnionej, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Każdemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

  Dane teleadresowe:
  Szkolny Związek Sportowy
  ul. CIOŁKOSZA 1/29, 03-134 WARSZAWA
  telefon/fax: 22 621-85-93
  telefon/fax: 22 848-91-17
  email: zgszs.warszawa@wp.pl
  www.szs.pl