Regulamin serwisu

<< Powrót

Regulamin Serwisu https://ozsson.szs.pl/

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zasad korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://ozsson.szs.pl/
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Szybki kontakt z Usługodawcą, we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu internetowego (m.in. pytania, reklamacje) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Usługodawcy”):


Dane teleadresowe:
Szkolny Związek Sportowy
ul. CIOŁKOSZA 1/29, 03-134 WARSZAWA
telefon: 601662661
email: zgszs.warszawa@wp.pl
www.szs.pl

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
 1. Administrator ( także „Usługodawca”) – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołkosza 1/29, WARSZAWA 03-134, wpisany, jako związek sportowy do rejestru STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092577;
 2. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Serwis – serwis figurujący pod adresem internetowym https://ozsson.szs.pl/,
 4. Konto – indywidualne konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą Loginu oraz hasła.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca upoważnienie do występowania w imieniu szkoły;
 6. Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana w oparciu o przedstawione Użytkownikowi komunikaty oraz polegająca na podaniu danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.
 7. Dane – dane Użytkownika, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy;
 8. Umowa – umowa zawierana z Użytkownikiem posiadającym Konto Użytkownika w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Usługi;
 9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu.

§3
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
  1. Możliwość zarejestrowania szkoły/stowarzyszenia w Serwisie,
  2. Możliwość zarejestrowania animatora: nauczyciela, opiekuna uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach zajęć programu Animator SON
  3. Możliwość zarejestrowania uczestników uczestniczących w programie Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych wraz z podstawowymi danymi osobowymi oraz informacją o jego aktywności sportowej poza szkołą.
  4. Możliwość zarejestrowania administratorów wojewódzkich prowadzących program w danym województwie.
  5. Możliwość założenia, zarejestrowania i prowadzenia dzienniczka pracy animatora
  6. Możliwość zgłoszenia szkoły/stowarzyszenia i uczniów/uczestników do programu.
  7. Wygenerowanie druku wniosku szkoły/stowarzyszenia z danymi animatora
  8. Wygenerowanie raportów miesięcznych zawierających m. in frekwencję, daty, godzinny, miejsca zajęć, tematy zajęć, liczbę przepracowanych godzin przez animatora.
  9. Wygenerowanie rachunku za przepracowany dany miesiąc
  10. Możliwość zamieszczenia wzorów druków obowiązujących w programie, informacji niezbędnych do właściwego zabezpieczenia i przebiegu zajęć w ramach programu Animator SON.
 3. Dostęp do usług określonych w ust. 2 wymaga Rejestracji.
 4. Korzystanie z usług określonych w ust. 2 jest nieodpłatne.
 5. Do korzystania Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§4
Rejestracja i Profile Użytkowników

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokonać jego akceptacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników, w granicach określonych przez przepisy prawa, a także w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy i celu w jakim Dane zostały podane, oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.

§5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych lub odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane podane w Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 6. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podanych przez Użytkownika danych w Formularzu rejestracyjnym, Administrator może:
  1. wezwać Użytkownika do złożenia wyjaśnień, w tym do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  2. zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy, w przypadku braku odpowiedzi przez Użytkownika na wezwanie opisane w pkt. 1 powyżej.
 7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

§6
Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i Ogłoszeniach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 5. Użytkownik powinien zapewnić, aby wszelkie wpisy w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich odpowiednie zgody oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

§7
Odpowiedzialność

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: zgszs.warszawa@wp.pl lub biuro@proit24.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
 3. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na wskazany przez niego adres e-mail w terminie 14 dni.

§ 9
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, przy czym Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnych przyczyn.
 3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuję umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta wypełniając formularz w Serwisie.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu go do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 7 dni roboczych.
 6. Usługodawca ma możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego po uprzednim bezskutecznym wezwaniu tego Użytkownika do zaniechania naruszeń z co najmniej 7 dniowym terminem na zaniechanie naruszeń.

§ 10
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://ozsson.szs.pl/polityka-prywatnosci
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) Serwisu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Serwisie.
 4. Zmiana Regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.

§ 12
Odpowiedzialność karna

 1. Wykorzystanie niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszenie praw autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku wykrycia rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części autorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustalenia odpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osób naruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.